Kiến thức tài chính

Quy định đấu giá đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất từ 20/5/2023

Ngày 03/04/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2023

Căn cứ theo Điều 17a Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP), đấu giá quyền sử dụng đất (hay còn gọi khác là đấu giá đất) khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

1. Điều kiện đối với tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức tham gia đấu giá đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

(i) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai 2013. Trường hợp đấu giá một thửa đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất mà có hai (02) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên.

(ii) Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai 2013, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

(iii) Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

(iv) Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

(v) Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

Danh sách văn bản Trung ương mới nhất [Cập nhật liên tục và kịp thời]

Quy định đấu giá đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP

(Ảnh minh học – Nguồn từ Internet)

2. Điều kiện đối với hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân khi tham gia đấu giá đất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(i) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai 2013 và đáp ứng các điều kiện được trình bày tại (iii) và (iv) của mục 1 được nêu bên trên.

(ii) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện được trình bày tại (i) mục này và (ii), (v) của mục 1 được nêu bên trên.

3. Điều kiện đối với đất đai đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất

Điều kiện đối với đất đưa ra đấu giá đất gồm:

– Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 119 của Luật Đất đai 2013.

– Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

– Việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đối với từng thửa đất.

– Đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

4. Nghĩa vụ của người sử dụng đất sau khi đấu giá

Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 21 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP) thì người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.”

Related Articles

Back to top button