Kiến thức tài chính

BVPS là gì? Giá trị sổ sách của một cổ phiếu là gì?

1. BVPS là gì?

BVPS là viết tắt của Book Value Per Share trong tiếng Anh. Như vậy, BVPS có nghĩa là giá trị sổ sách của một cổ phiếu.

BVPS = Vốn chủ sở hữu/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Là giá trị phần Vốn chủ sở hữu trên một cổ phiếu theo sổ sách của báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

Theo Thông tư 91/2020/TT-BTC, giá trị sổ sách là giá trị còn lại của tài sản bảo đảm (trong trường hợp tài sản cố định) tại thời điểm giao kết hợp đồng hoặc giá trị xác định theo phương pháp nội bộ của tổ chức kinh doanh chứng khoán tại thời điểm giao kết hợp đồng (nếu là loại tài sản khác).

giá trị sổ sách cổ phiếu VIC Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn còn hiệu lực [Cập nhật ngày 04/8/2023]

Giá trị sổ sách của mã cổ phiếu VIC (ảnh chụp từ TCBS)

2. Vai trò của giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách được coi là quan trọng về mặt định giá vì nó thể hiện bức tranh công bằng và chính xác về giá trị của một công ty. Giá trị sổ sách của một công ty được xem là tài sản đang có của công ty đó.

Trong trường hợp công ty phát hành cổ phiếu, thì giá trị sổ sách cũng cho thấy được con số chi phí mua lại công ty trong trường hợp rủi ro. Đồng thời giá trị trường của cổ phiếu cũng bị tác động bởi nhân tố này.

Thông thường công ty nào có giá trị sổ sách càng cao thì giá trị cổ phiếu sẽ càng cao, tiềm năng phát triển cũng ổn định hơn so với công ty mà tổng tài sản đang xấp xỉ với các khoản nợ cần chi trả.

Trong trường hợp xấu nhất xảy ra buộc công ty phải bị thanh lý, phá sản thì giá trị sổ sách chính là cơ sở để xác định phần tiền mà mỗi cổ đông sẽ được thu về.

3. Giá trị sổ sách với thị giá của cổ phiếu có khác nhau?

Giá trị sổ sách và thị giá của một cổ phiếu là hoàn toàn khác nhau, giá trị sổ sách được xem là giá trị thực của cổ phiểu. Còn thị giá của cổ phiếu được xác lập dựa trên cung – cầu của thị trường. Do đó, trên thị trường chứng khoán sẽ xảy ra các trường hợp sau đây:

– Thị giá cao hơn giá trị sổ sách.

– Thị giá thấp hơn giá trị sổ sách.

– Thị giá bằng với giá trị sổ sách.

Ví dụ: Giá trị sổ sách của mã cổ phiếu VHE (Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam) là 10.073 đồng; thị giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/11/2023 là 3.400 đồng.

Giá trị sổ sách của mã cổ phiếu VIC (Tập đoàn Vingroup) là 32.215 đồng; thị giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/11/2023 là 42.000 đồng.

Lưu ý: Giá trị sổ sách được đề cập tại báo cáo tài chính (được thực hiện hàng quý hoặc hàng năm). Nhà đầu tư chỉ có thể nắm được tình hình công ty sau khi các báo cáo tài chính được phát hành. Những giá trị tham chiếu (trong đó, có giá trị sổ sách) ở thời điểm nhà đầu tư quyết định có thể không tương ứng với tình hình thực tế của công ty.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán – Luật Chứng khoán 2019

1. Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân.

2. Công bằng, công khai, minh bạch.

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

4. Tự chịu trách nhiệm về rủi ro.

Điều 6. Chính sách phát triển thị trường chứng khoán – Luật Chứng khoán 2019

1. Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài tham gia đầu tư và hoạt động trên thị trường chứng khoán nhằm huy động các nguồn vốn trung hạn và dài hạn cho đầu tư phát triển.

2. Nhà nước có chính sách quản lý, giám sát bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động công bằng, công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả.

3. Nhà nước có chính sách đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin cho hoạt động của thị trường chứng khoán, phát triển nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Related Articles

Back to top button