Kiến thức tài chính

Làm sao để biết thông tin cụ thể về vay thế chấp tại Vietcombank?

1. Làm sao để biết thông tin cụ thể về vay thế chấp tại Vietcombank?

Theo thông tin công bố trên website của ngân hàng Vietcombank thì có hình thức vay thế chấp bao gồm: Vay ngắn hạn, vay đầu tư dự án.

*Vay ngắn hạn:

– Giải pháp tài chính linh hoạt cho phép Doanh nghiệp rút vốn vay theo hạn mức trong thời gian tối đa 12 tháng.

– Phương thức cho vay đa dạng phù hợp với nhu cầu của Doanh nghiệp: theo hạn mức, từng lần, v.v.

Lợi ích:

– Tiếp cận nguồn vốn bổ sung nhu cầu vốn thường xuyên/mùa vụ.

– Chủ động, linh hoạt với nguồn được cấp.

– Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng.

* Vay đầu tư dự án:

– Giải pháp đáp ứng nhu cầu vốn để nâng cấp, mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư dự án mới của Doanh nghiệp.

– Số tiền cho vay lên đến 85% tổng mức đầu tư dự án.

– Thời hạn vay lên đến 15 năm.

– Hình thức cho vay đa dạng, trong đó Doanh nghiệp được Vietcombank cho vay độc lập, hợp vốn trong đó Vietcombank đóng vai trò đầu mối thu xếp vốn với các Dự án lớn.

Lợi ích:

– Được cung cấp trọn gói các dịch vụ liên quan trong suốt quá trình đầu tư dự án.

– Thời hạn vay, ân hạn và trả nợ linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của Doanh nghiệp.

Đối với thông tin cụ thể về vay thế chấp tại Vietcombank thì bạn cần liên hệ trực tiếp với chuyên viên của Ngân hàng Vietcombank để được hỗ trợ trực.

vay thế chấp tại ngân hàng vietcombank Cập nhật danh sách văn bản trung ương mới nhất

Thông tin cụ thể về vay thế chấp tại Vietcombank (Ảnh minh họa – Nguồn từ internet)

2. Những nhu cầu vốn không được cho vay

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN) và Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-NHNN thì tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn:

– Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.

– Để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm.

– Để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.

– Để mua vàng miếng.

– Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

– Để trả nợ khoản vay nước ngoài (không bao gồm khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ;

+ Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

– Để gửi tiền.

3. Quy định chung về lãi suất cho vay

Căn cứ theo Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2023/TT-NHNN) quy định về lãi suất cho vay cụ thể như sau:

(i) Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa tại đoạn (ii) Mục này.

(ii) Trường hợp khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn:

– Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

– Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định Luật Thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn.

– Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 và quy định của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

– Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định Luật Công nghệ cao 2008 và các văn bản hướng dẫn.

(iii) Nội dung thỏa thuận về lãi suất cho vay bao gồm mức lãi suất cho vay và phương pháp tính lãi đối với khoản vay.

Trường hợp mức lãi suất cho vay không quy đổi theo tỷ lệ %/năm và/hoặc không áp dụng phương pháp tính lãi theo số dư nợ cho vay thực tế, thời gian duy trì số dư nợ gốc thực tế đó, thì trong thỏa thuận cho vay phải có nội dung về mức lãi suất quy đổi theo tỷ lệ %/năm (một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày) tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó.

(iv) Khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ nợ gốc và hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận, thì khách hàng phải trả lãi tiền vay như sau:

– Lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả.

– Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả;

– Trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

(iv) Trường hợp áp dụng lãi suất cho vay điều chỉnh, tổ chức tín dụng và khách hàng phải thỏa thuận nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh lãi suất cho vay.

Trường hợp căn cứ các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất cho vay khác, thì tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất.

Related Articles

Back to top button