Kiến thức tài chính

Biểu phí giao dịch quỹ đầu tư

Quý khách vui lòng tham khảo biểu phí giao dịch quỹ iFund tại TCBS như sau:

  1. Phí giao dịch mua, bán (áp dụng từ ngày 10/04/2024)

  Loại phí TCBF TCFF TCEF TCFIN/TCRES/TCSME UVEEF Phí quản lý (Đã tính vào NAV công bố) 1,2%/năm 1,2%/năm 1.2%/năm 1.2%/năm 1.75%/năm Phí phát hành 0%/giá trị lệnh mua 0%/giá trị lệnh mua 0%/giá trị lệnh mua 0%/giá trị lệnh mua 0%/giá trị lệnh mua Phí mua lại (Tính theo thời gian nắm giữ) 1. Từ 0 đến tròn 3 tháng: 1%/giá trị lệnh bán

  2. Từ trên 3 đến tròn 6 tháng: 0,5%/giá trị lệnh bán

  3. Từ trên 6 tháng: 0%/giá trị lệnh bán

  1. Từ 0 đến dưới 6 tháng: 1%/giá trị lệnh bán 1. Từ 0 đến dưới 6 tháng: 1%/giá trị lệnh bán 2. Từ tròn 6 đến tròn 9 tháng: 0,75%/giá trị lệnh bán 3. Từ trên 9 đến tròn 12 tháng: 0,5%/giá trị lệnh bán 4. Từ trên 12 tháng trở lên: 0% giá trị lệnh bán 1. Từ 0 đến 12 tháng: 2%/giá trị lệnh bán 2. Từ tròn 6 đến tròn 9 tháng: 0,75%/giá trị lệnh bán 2. Từ trên 12 tháng đến 24 tháng: 1,5%/giá trị lệnh bán 3. Từ trên 9 đến tròn 12 tháng: 0,5%/giá trị lệnh bán 3. Từ trên 24 tháng: 0%/giá trị lệnh bán 4. Từ trên 12 tháng trở lên 0%/giá trị lệnh bán

  1. Phí chuyển đổi (áp dụng từ ngày 10/04/2024)

  Chuyển đổi từ TCBF/TCFF sang các chứng chỉ quỹ khác của các Quỹ do TCC quản lý

  Thời gian nắm giữ Phí chuyển đổi Từ 0 đến tròn 03 tháng 1% Từ trên 3 tháng đến tròn 6 tháng 0,5% Từ trên 6 tháng 0%

  Chuyển đổi từ TCEF sang các chứng chỉ quỹ khác của các Quỹ do TCC quản lý

  Thời gian nắm giữ Phí chuyển đổi Từ 0 đến dưới 6 tháng 1% Từ tròn 6 tháng đến tròn 9 tháng 0,75% Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng 0,50% Từ trên 12 tháng trở lên 0%

  3. Phí chuyển tiền:

Phí chuyển tiền sau khi bán Chứng chỉ quỹ về tài khoản ngân hàng thụ hưởng của khách hàng được ngân hàng giám sát thu theo quy định của ngân hàng giám sát.

*Theo biếu phí của Ngân hàng Standard Chartered: Quỹ TCBF: Phí (chưa bao gồm VAT) là 11,000 VND đối với các giao dịch dưới 500 triệu và 200,000 VND đối với các giao dịch lớn hơn hoặc bằng 500 triệu. Quỹ TCEF: Phí (chưa bao gồm VAT) là 11,000 VND đối với các giao dịch dưới 500 triệu và 430,000 VND đối với các giao dịch lớn hơn hoặc bằng 500 triệu. *Theo biếu phí của Ngân hàng BIDV: Quỹ TCFF/ TCFIN/TCSME/TCRES: 0.02% số tiền chuyển (chưa bao gồm VAT), tối thiểu là 4,000 VND, tối đa là 100,000 VND. *Theo biểu phí của Ngân hàng SCB: Quỹ UVEEF: Phí (chưa bao gồm VAT) với các giao dịch dưới 500 triệu là 15.000 đồng và với giao dịch từ 500 triệu trở lên là 500.000 đồng.

Related Articles

Back to top button