Kiến thức tài chính

Triết lý kinh doanh của Viettel: Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội

Để đạt được danh hiệu này, Viettel luôn là doanh nghiệp thượng tôn pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội. Theo đó, Viettel đã luôn chủ động và tích cực sử dụng thế mạnh của mình để giải quyết những căng thẳng hay thách thức phát triển của xã hội tại Việt Nam cũng như bất kỳ quốc gia nào mà Viettel đang kinh doanh.

hành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hành văn hóa doanh nghiệp. Thảo luận tại “Diễn đàn tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh”

Hiện nay, Viettel đang tiên phong kiến tạo xã hội số, tập trung vào lĩnh vực phát triển hạ tầng số, thanh toán số, nội dung số, an ninh mạng, phát triển các giải pháp nhằm xây dựng y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, đô thị thông minh và chính phủ điện tử.

Viettel cũng luôn tích cực xây dựng và thực thi văn hóa với việc xác định 8 giá trị cốt lõi Viettel, chuẩn mực người Viettel, quy tắc ứng xử Viettel. Năm 2020, cùng với tuyên bố thực hiện sứ mệnh Kiến tạo xã hội số, Viettel đã xây dựng văn hóa số gồm 5 đặc tính: Sáng tạo (Innovation); Hướng tới khách hàng (customer centric); Linh hoạt (Agility); Văn hóa mở và hợp tác (Open Culture); Tư duy số (Digital- first mindset).

Chia sẻ tại “Diễn đàn tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh” với chủ đề “Kiến nghị, giải pháp củng cố, phát triển văn hóa kinh doanh trong bối cảnh mới”, bà Nguyễn Hà Thành, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Viettel cho biết: Trách nhiệm của doanh nghiệp lớn đến đâu thì quy mô, tầm vóc của doanh nghiệp sẽ lớn tới đó. Trách nhiệm với đất nước, với dân tộc thì tầm vóc của doanh nghiệp ấy sẽ ở quy mô quốc gia; xác định trách nhiệm của mình với nhân loại, tầm vóc doanh nghiệp ấy sẽ ở quy mô toàn cầu. Triết lý kinh doanh của Viettel là “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”, bởi vậy, mọi quyết định của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội đều dựa trên góc nhìn bổn phận và trách nhiệm với xã hội.

Related Articles

Back to top button