TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 24 Tháng 01 Năm 2019

  Phòng Tổ chức Cán bộ - HCQT

  Phòng Tổ chức Cán bộ – Hành chính Quản trị được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ – CĐYT ngày 24 tháng 1 năm 2014 về việc kiện toàn bộ máy tổ chức Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Là một trong bốn phòng chức năng của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng, là đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Ban giám hiệu, chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu.

  Phòng có chức năng tham mưu giúp Ban Giám hiệu trong việc quản lý công tác hành chính tổng hợp, thi đua, tổ chức và cán bộ, công tác an ninh và bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.

  I. CHỨC NĂNG

  Phòng Tổ chức Cán bộ – Hành chính Quản trị có chức năng tham mưu giúp Ban Giám hiệu trong việc quản lý công tác hành chính tổng hợp, thi đua, tổ chức và cán bộ, công tác an ninh và bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.

  II. NHIỆM VỤ

  1. Công tác tổ chức:

  – Tham mưu cho Hiệu trưởng về mô hình tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của trường.

  – Xây dựng kế hoạch nhân sự dài hạn và hàng năm.

  – Chủ trì phối hợp với phòng, khoa, bộ môn để xây dựng bản mô tả công việc và các tiêu chuẩn chức danh trình Hiệu trưởng phê duyệt.

  – Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng hàng năm theo kế hoạch được duyệt.

  – Soạn thảo hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc quản lý, sử dụng lao động, tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc sắp xếp, bố trí, điều chuyển, đề bạt cán bộ, giáo viên và người lao động.

  – Nghiên cứu nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo kế hoạch.

  – Quản lý hồ sơ cán bộ theo quy định hiện hành.

  – Thực hiện các thủ tục phong tặng các danh hiệu cao quý của Nhà giáo; các chức danh giảng viên, giảng viên chính, chuyên viên, chuyên viên chính.

  – Triển khai, tổ chức thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ, giáo viên và người lao động.

  – Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tốt tài sản, cơ sở vật chất của trường.

  – Hướng dẫn, tổng hợp công tác đánh giá của cán bộ, giáo viên và người lao động hàng tháng, năm; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật.

  – Quản lý tốt nguồn nhân lực, tài sản, tư liệu tài chính (nếu có) của phòng.

  2. Công tác hành chính – quản trị:

  – Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường; phụ trách công tác xây dựng cơ bản và tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất.

  – Quản lý trang thiết bị, quản lý điện nước khu học tập, làm việc và khu ký túc xá của trường; tham mưu việc mua sắm hóa chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt chính trị tư tưởng trong nhà trường.

  – Quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường; chuẩn bị cơ sở vật chất cho các cuộc họp, lễ tiết.

  – Quản lý và sắp xếp phòng học theo thời khóa biểu và kế hoạch dạy học của trường.

  – Chuẩn bị các điều kiện và cơ sở vật chất cho các hoạt động của Ban giám hiệu, các phòng chức năng, các khoa, bộ môn và các hoạt động chung trong nhà trường.

  – Quản lý môi trường và vệ sinh trong nhà trường, đảm bảo cho nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp.

  – Quản lý công văn tài liệu đến và đi các nơi trong và ngoài trường, thực hiện công tác lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định; cấp các loại giấy tờ theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng. Quản lý con dấu của nhà trường.

  – Điều hòa, phối hợp công tác giữa các đơn vị trong trường, xây dựng lịch sinh hoạt và làm thư ký ghi biên bản các cuộc họp do Ban Giám hiệu chủ trì.

  – Quản lý thuốc, vật tư y tế, hồ sơ y tế toàn trường, phụ trách công tác vệ sinh phòng dịch, khám, sơ cứu, giới thiệu cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên đi bệnh viện tuyến trên; thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên toàn trường.

  – Quản lý xe công vụ, nhiên liệu,… theo đúng quy định và theo đúng chỉ đạo của Hiệu trưởng.

  – Quản lý tốt các hoạt động bảo vệ, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn toàn bộ các khu vực thuộc trường.

  – Quản lý và khai thác các hoạt động dịch vụ của trường.

  – Công khai các thủ tục hành chính trong mua sắm, sửa chữa, bảo trì, sử dụng, bảo quản các tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác hoạt động và dạy học trong nhà trường.

  – Thu thập bổ sung, xử lý tài liệu, tổ chức sắp xếp lưu trữ, bảo quản thư viện;xây dựng hệ thống tra cứu, tìm thông tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại, tổ chức cho người đọc khai thác sử dụng có hiệu quả tài liệu tại thư viện.

  – Quản lý tốt nguồn nhân lực, tài sản, tư liệu tài chính (nếu có) của phòng.

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

  III. NHÂN SỰ

  Phòng TCCB – HCQT gồm 12 cán bộ viên chức, người lao động:

  1) Ông Trần Ngọc Trung – Thạc sĩ, Trưởng phòng;

  2) Ông Nguyễn Văn Thành – Cử nhân, Chuyên viên;

  3) Ông Võ Anh Huy – Cử nhân, Chuyên viên;

  4) Ông Hứa Đình Thạnh – Lái xe;

  5) Bà Lê Thị Ngọc Hà – Cử nhân, Chuyên viên;

  6) Ông Nguyễn Mai Hữu Phong – Cử nhân CĐ, nhân viên;

  7) Ông Thái Tăng Đức Hiếu – Cử nhân CĐ, nhân viên;

  8) Bà Nguyễn Thị Thu – Cử nhân CĐ, Nhân viên;

  9) Bà Đặng Thị Thu Hằng – Dược sĩ TH, nhân viên;

  10) Bà Thái Thị Oanh – Cử nhân CĐ, nhân viên;

  11) Ông Nguyễn Văn Ngà – Cử nhân CĐ, nhân viên;

  12) Ông Hoàng Minh Hiếu – Nhân viên.