TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 28 Tháng 01 Năm 2020

  Phòng QLSV

  Phòng Quản lý Học sinh – Sinh viên được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ – CĐYT ngày 24 tháng 1 năm 2014 về việc kiện toàn bộ máy tổ chức Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

  Phòng Quản lý Học sinh – Sinh viên là một trong năm phòng chức năng của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng, là đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Ban giám hiệu, chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu, có chức năng tổ chức, quản lí công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, học tập, rèn luyên và các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên.

  I. CHỨC NĂNG

  Phòng Quản lý Học sinh – Sinh viên có chức năng giúp việc Hiệu trưởng tổ chức, quản lí công tác giáo dục tư tưởngchính trị, đạo đức lối sống, học tập, rèn luyên và các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên.

  II. NHIỆM VỤ

  1. Phối hợp các phòng ban, Khoa tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho sinh viêntrong quá trình học tập tại trường.

  2. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác theo qui định

  3. Tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển, theo qui định của Bộ Giáo dục – Đào tạo

  4. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” vào đầu khoá và đầu năm học.

  5. Tỗ chức thực hiện công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khi nhập học.

  6. Phối hợp với các phòng ban, Khoa, GVCN trong việc quản lý sinh viên

  7. Giải quyết các công việc hành chính, tiếp nhận thông tin, tư vấn các nội dung có liên quan cho sinh viên.

  8. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với sinh viên về học bổng, học phí, tín dụng đào tạo.

  9. Thực hiện công tác bảo hiểm cho sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  10. Thực hiện việc đánh giá, phân loại sinh viên theo quy chế rèn luyện.

  11. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của sinh viên.

  12. Quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  III. NHÂN SỰ

  Phòng Quản lý HSSV gồm 4 cán bộ viên chức:

  1) Ông Nguyễn Văn Tới – Trưởng phòng;

  2) Ông Nguyễn Văn Thành – Chuyên viên;

  3) Ông Đỗ Văn Thế – Nhân viên;

  4) Bà Nguyễn Thị Huệ – Nhân viên.

  Thông báo học bổng Khuyến khích học tập năm học 2016 – 2017

  Thông báo học bổng Khuyến khích học tập năm học 2016 – 2017

  1. Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập HKI: Xem tại đây 2. Danh sách Sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HKI:…

  Thông báo miễn giảm học phí năm học 2016 – 2017

  Thông báo miễn giảm học phí năm học 2016 – 2017

  1. Thông báo miễn giảm học phí: Xem tại đây 2. Quyết định miễn giảm học phí: Xem tại đây 3. Danh sách sinh viên…

  Một số văn bản thông tin tới sinh viên

  Một số văn bản thông tin tới sinh viên

  1. Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 86/2015/NĐ  – CP ngày 02 tháng 10 năm 2015…

  Thông tin học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên

  Thông tin học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên

  Phòng CT-CTSV thông tin tới các bạn sinh viên về học bổng Lương Văn Can:


  1