TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 24 Tháng 01 Năm 2019

  Phòng Quản lý Đào tạo - ĐBCL

  Phòng Quản lý Đào tạo – ĐBCL là một trong bốn phòng chức năng của trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, có 8 cán bộ gồm: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 1 cán bộ phụ trách thư viện và 5 cán bộ, giảng viên khác đều được phân công, phân nhiệm rõ ràng.

  Phòng Quản lý Đào tạo – ĐBCL là đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Ban giám hiệu, chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu, có vai trò xây dựng chiến lược phát triển, điều tiết và quản lý các hoạt động đào tạo và khoa học trong nhà trường, bao gồm những chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

  I. CHỨC NĂNG

  Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác quản lý và phát triển đào tạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý các loại hình đào tạo và tham gia quản lý các hoạt động khoa học trong nhà trường.

  II. NHIỆM VỤ

  1. Tham mưu hoạch định chiến lược đào tạo:

  – Xây dựng quy hoạch phát triển, lập chương trình, mục tiêu, kế hoạch đào tạo ở các bậc của các ngành học, cấp học;

  – Nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo nhằm phát triển nhu cầu đào tạo dài hạn, ngắn hạn của trường;

  – Chủ trì, phối hợp với Khoa để thực hiện thủ tục hồ sơ mở mã ngành đào tạo mới;

  – Xây dựng chiến lược bồi dưỡng nâng cao trình độ của giảng viên.

  2. Quản lý công tác đào tạo:

  – Xây dựng văn bản, các quy trình quản lý đào tạo:

  + Cụ thể hóa các quy chế đào tạo của các ngành học, bậc học.

  + Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng các quy trình quản lý đào tạo và các văn bản liên quan.

  – Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh:

  + Tham mưu xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh.

  + Phối hợp với các bộ phân liên quan thực hiện công tác tuyển sinh

  – Tổ chức xây dựng, chỉnh sửa, thẩm định và quản lý chương trình đào tạo, giáo trình giáo án của giảng viên.

  – Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy của toàn trường:

  + Tổ chức theo dõi, giám sát quá trình giảng dạy và việc thực hiện quy chế của các khoa.

  + Quản lý, giám sát công tác lâm sàng.

  + Tổ chức thi (kiểm tra) kết thúc học phần (module).

  + Tổ chức thi tốt nghiệp, chấm thi tốt nghiệp và chấm phúc khảo theo đúng quy chế.

  + Tổ chức đánh giá và nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên (dự giảng, bình giảng, thi giáo viên giỏi… )

   + Xây dựng, tổ chức, quản lý và theo dõi việc thực hiện các quy định về chế độ làm việc của giảng viên;

  + Kiểm tra xác nhận thống kê giờ giảng, giờ độc hại theo học kỳ, năm học của các khoa.

  + Tổ chức các hội nghị liên quan đào tạo.

  – Quản lý quá trình và kết quả học tập

  + Tổ chức quản lý và cấp phát văn bằng , chứng chỉ .

  + Tổ chức tiếp nhận và kiểm tra đơn, hồ sơ của sinh viên xin chuyển trường (chuyển đến, chuyển đi), chuyển lớp, đi học nước ngoài theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo.

  + Tổng hợp và lưu trữ các kết quả học tập của sinh viên, xác nhận kết quả học tập cho sinh viên;

  + Quản lý điểm và tổ chức xét lên lớp, tạm ngưng học tập, thôi học theo quy chế.

  + Giám sát và quản lý việc miễm giảm kết quả học tập cho sinh viên.

  – Tổ chức đánh giá sinh viên sau tốt nghiệp:

  + Tổ chức thu thập thông tin cơ hội việc làm của sinh viên các hệ đào tạo theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  + Tổ chức đánh giá sau đào tạo.

  3. Quản lý nghiên cứu khoa học:

  – Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

  – Tham mưu và quản lý các hoạt động khoa học trong nhà trường.

  – Tham mưu liên kết, hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

  – Tham mưu tổ chức mời các nhà khoa học, các chuyên gia giỏi trong và ngoài tỉnh đến giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước.

  – Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học.

  4.Thư viện:

  – Xây dựng kế hoạch và đề xuất mua sắm trang thiết bị, các đầu sách phục vụ cho giảng viên và sinh viên.

  – Xây dựng và lên kế hoạch quản lý sách thư viện (thẻ sinh viên, biểu mẫu mượn sách, trả sách… ).

  – Quản lý tài sản, trang thiết bị, sách tại thư viện.

  III. NHÂN SỰ

  Phòng QLĐT – ĐBCL gồm 8 Cán bộ viên chức, người lao động:

  1) Ông Nguyễn Quốc Bảo – Bác sĩ chuyên khoa II, Trưởng phòng;

  2) Bà Vũ Đoan Trâm – Cử nhân, Phó trưởng phòng;

  3) Bà Phan Thị Uyên Thi – Thạc sĩ, Chuyên viên;

  4) Bà Tăng Thị Thảo Trâm – Thạc sĩ, Chuyên viên;

  5) Bà Nguyễn Thị Hằng – Cử nhân, Giảng viên;

  6) Bà Trần Trinh Uyên – Cử nhân, Thủ thư;

  7) Ông Nguyễn Công Hùng – Cử nhân, Chuyên viên;

  8) Ông Nguyễn Hữu Lộc – Cử nhân, Giảng viên.