Kiến thức tài chính

Biểu phí và Điều khoản điều kiện thẻ thanh toán VIB Values

1.1 Chủ Thẻ trực tiếp đến VIB nhận Thẻ/mã PIN hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác đến nhận thẻ/mã PIN và cùng VIB ký Biên bản giao nhận thẻ/mã PIN. Văn bản ủy quyền cho người khác đến nhận Thẻ (i) phải lập trực tiếp tại VIB, được đóng dấu xác nhận của VIB, được lập thành hai (02) bản chính và mỗi bên giữ một (01) bản chính hoặc (ii) phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật và cung cấp cho VIB một bản chính.

1.2 Chủ Thẻ cần thực hiện đổi mã PIN tại ATM hoặc trên kênh dịch vụ ngân hàng điện tử của VIB thông qua website dịch vụ Internet Banking hoặc trên Ứng dụng Ngân hàng di động (MyVIB) khi sử dụng Thẻ lần đầu tiên hoặc khi nhận được mã PIN cấp lại.

1.3 Chủ Thẻ phải đến nhận Thẻ trong vòng 90 ngày kể từ ngày VIB phát hành Thẻ. Ngày VIB phát hành Thẻ là ngày VIB gửi tin nhắn thông báo vào số điện thoại hoặc gửi qua email đã đăng ký của Chủ Thẻ hoặc thông báo qua hình thức khác theo quy định của VIB trong từng thời kỳ về việc VIB đã phát hành Thẻ. Sau thời hạn này, Thẻ sẽ tự động bị hủy và Chủ Thẻ phải chịu khoản phí phát hành và không được quyền có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với VIB.

1.4 Chủ Thẻ (1) cần ký vào dải chữ ký ở mặt sau Thẻ ngay lập tức khi nhận được Thẻ, (2) không được phép cho bất kỳ người nào sử dụng Thẻ, (3) bảo quản Thẻ, bảo mật mã số xác định Chủ Thẻ (“PIN”), các mã số xác nhận Chủ Thẻ khác, các thông tin Thẻ, thông tin giao dịch, (4) không để lộ thông tin Thẻ.

1.5 Chủ Thẻ phải chịu trách nhiệm về tất cả Các Khoản Cần Phải Thanh Toán tại Điều 3.5 cũng như tất cả các khoản phí liên quan quy định trong Bản Điều Khoản này mà không bị ảnh hưởng bởi việc chấm dứt của Bản Điều Khoản này.

Related Articles

Back to top button