Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng Inc. (có thể truy cập tại Kiến thức đời sống.com sau đây gọi là “Trang web”). Trang này nêu rõ các điều khoản sử dụng và điều kiện (“Điều khoản Dịch vụ”) mà theo đó bạn có thể sử dụng Trang web và bất kỳ tài liệu, thông tin liên lạc trực tuyến và thông tin nào khác có sẵn trên Trang web.

Bằng cách truy cập Trang web, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc, không giới hạn hoặc đủ điều kiện bởi các điều khoản và điều kiện này. Bằng cách nhập tên người dùng của mình, bạn đã chính thức “ký” vào Điều khoản dịch vụ. Nếu bạn đăng ký Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thay mặt cho một công ty hoặc một tổ chức khác, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền chấp nhận các điều khoản này thay mặt cho họ. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được nêu ở đây, vui lòng không sử dụng Trang web.

Thỏa thuận giữa Bạn và Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng Inc.

Trang web được sở hữu và điều hành bởi Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng Inc., một công ty có trụ sở tại San Francisco, CA (sau đây gọi là “Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng”) và được cung cấp cho bạn với điều kiện được bạn chấp nhận mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện, tuyên bố từ chối trách nhiệm và thông báo có trong tài liệu này. Việc sử dụng nội dung, dịch vụ và / hoặc sản phẩm được trình bày trong bất kỳ hoặc tất cả các khu vực của trang web này cấu thành thỏa thuận của bạn rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào và bạn sẽ tuân theo Điều khoản Dịch vụ này và những điều được đăng trong các khu vực cụ thể của trang web. Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể do Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng sở hữu hoặc điều hành, bạn phải tuân theo mọi nguyên tắc hoặc quy tắc đã đăng áp dụng cho các dịch vụ đó, có thể được đăng và sửa đổi theo thời gian.

Thỏa thuận này giữa bạn và Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng có thể bị Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng chấm dứt bất kỳ lúc nào, với thông báo trước. Xin lưu ý rằng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng có quyền thay đổi Điều khoản Dịch vụ mà theo đó Trang web này và các dịch vụ của nó được mở rộng cho bạn. Bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực khi có thông báo, có thể được đưa ra bằng cách Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đăng thay đổi đó trên Trang web, qua e-mail, hoặc bất kỳ cách hợp lý nào khác. Tất cả các sửa đổi đối với trang web Điều khoản Dịch vụ này sẽ được coi là một bài đăng với mục đích thông báo. Nếu một thay đổi được thông báo bằng cách đăng trên Trang web, thì thay đổi đó sẽ được coi là có hiệu lực khi được đăng; nếu một thay đổi được thông báo bằng e-mail, thì thay đổi đó sẽ được coi là có hiệu lực khi e-mail được gửi đi; và nếu một sửa đổi được thông báo theo bất kỳ cách nào khác, nó sẽ được coi là có hiệu lực khi thông báo liên quan được gửi hoặc phát hành bởi hoặc thay mặt cho KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có thông báo về các sửa đổi đó sẽ được coi là chấp nhận mọi thay đổi đối với Điều khoản Dịch vụ này. Bạn đồng ý rằng thông báo về các thay đổi đối với các Điều khoản Dịch vụ này trên Trang web, bằng cách đăng, chẳng hạn như sửa đổi trang web Điều khoản Dịch vụ này, hoặc gửi qua email, hoặc được cung cấp theo bất kỳ cách hợp lý nào khác sẽ tạo thành thông báo hợp lý và đầy đủ.

Thu thập & Sử dụng Thông tin bằng KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG

KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG thu thập thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG, khi bạn đăng ký với Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và khi bạn truy cập các trang web KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG hoặc các trang web của các đối tác của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG có thể kết hợp thông tin chúng tôi có với thông tin chúng tôi có được từ các đối tác kinh doanh hoặc các công ty khác.

Luật và Địa điểm của California

Các Điều khoản Dịch vụ này sẽ được giải thích và điều chỉnh bởi luật nội địa của Bang California, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ lựa chọn luật nào hoặc xung đột về điều khoản hoặc quy tắc của luật có thể gây ra việc áp dụng luật của bất kỳ khu vực tài phán nào khác ngoài Bang California. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn hoàn toàn đồng ý, thừa nhận và đồng ý với quyền tài phán cá nhân ở Tiểu bang California và địa điểm đó cho bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, Điều khoản Dịch vụ hoặc bất kỳ tranh chấp nào khác liên quan đến Trang web sẽ dành riêng cho các tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại San Francisco, CA.

Những hạn chế

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng dành đáng kể thời gian và chi phí để thu thập, chuẩn bị, biên soạn và phát triển dữ liệu cũng như các thông tin và nội dung khác được cung cấp trên Trang web Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Do đó, việc quét dữ liệu, cắt trang web, quét màn hình và tất cả các hình thức khai thác dữ liệu và nội dung tự động và / hoặc thủ công khác đều bị nghiêm cấm rõ ràng và bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc nội dung nào trên Trang web trừ khi được cho phép rõ ràng các Điều khoản Dịch vụ này. Bạn cũng đảm bảo rằng bạn sẽ không cố gắng hoặc thực sự trích xuất một cách có hệ thống dữ liệu có trong Trang web này để đưa vào cơ sở dữ liệu cho mục đích sử dụng bên trong hoặc bên ngoài.

Giấy phép

Các Điều khoản Dịch vụ này cung cấp cho bạn giấy phép cá nhân, có thể thu hồi, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng Trang web này, với điều kiện bạn phải tiếp tục tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này. Bạn có thể in và tải xuống các tài liệu và thông tin trên Trang web này chỉ để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại; với điều kiện là trong mọi trường hợp, tất cả các bản in ra giấy đều chứa tất cả bản quyền và các thông báo hiện hành khác có trong các tài liệu và thông tin đó. Bất chấp những điều đã nói ở trên và ngoại trừ trường hợp được cho phép rõ ràng ở đây, bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, phát sóng, truyền tải, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, chuyển nhượng, bán, cạo, nhân bản, khung hoặc sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào thu được từ hoặc thông qua trang web này.

Bạn tuyên bố rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để hình thành hợp đồng ràng buộc và không phải là người bị cấm sử dụng hoặc nhận bất kỳ dịch vụ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng nào theo luật của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ khu vực tài phán hiện hành nào khác. Bạn cũng đảm bảo với Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web này cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật, bị cấm bởi bất kỳ quy định hiện hành nào hoặc trái với Điều khoản Dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn, phỉ báng, miệt thị, quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư, tục tĩu , hoặc vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu. Hơn nữa, nhận ra bản chất toàn cầu của Internet, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc địa phương liên quan đến hành vi trực tuyến và Nội dung được chấp nhận.

Nội dung

Trang web này chứa dữ liệu, thông tin và các tài liệu và nội dung khác (“Nội dung”) được tạo và / hoặc biên dịch bởi Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng hoặc bởi các bên thứ ba. Một số dữ liệu và thông tin được lấy từ các nguồn công khai và bên thứ ba khác. Mặc dù chúng tôi tin rằng các nguồn này nói chung là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không có nhiệm vụ sàng lọc trước Nội dung đó và không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc chậm trễ nào trong việc xóa Nội dung đó. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng  không đại diện hoặc bảo đảm về độ tin cậy, chính xác, đầy đủ hoặc xác thực của bất kỳ thông tin nào có trong Trang web. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, (bao gồm cả các rủi ro liên quan đến việc vi phạm hoặc có khả năng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba) mà bạn không được dựa vào Nội dung đã nêu,

Liên kết ngược

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cố gắng duy trì chất lượng của tất cả các thuộc tính web Kiến thức đời sống.com. Bạn đồng ý tuân thủ các chính sách và nguyên tắc của Google về xây dựng liên kết. KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG có quyền xóa bất kỳ trang nào vi phạm Nguyên tắc về chất lượng lược đồ liên kết của Google.

Bánh quy

Trang web này có thể sử dụng “cookie”, các đối tượng Flash hoặc các công cụ điện tử tương tự để thu thập thông tin, chẳng hạn như địa chỉ IP của máy tính của bạn, nhằm nâng cao và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn với Trang web này. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn và thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Trang web này, chẳng hạn như các trang web đã truy cập, ngày và giờ truy cập, các trang web bạn đã truy cập ngay trước đó, v.v. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với việc đặt cookie trên máy tính của bạn. Tất nhiên, bạn có thể chọn không chấp nhận bất kỳ cookie nào từ bất kỳ bên nào bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đặt trình duyệt của mình từ chối cookie, một số phần của Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường.

KHIẾU NẠI BẢN QUYỀN

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác. Chính sách của KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG là nhanh chóng phản hồi các khiếu nại về bản quyền và các vi phạm sở hữu trí tuệ khác. KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG sẽ nhanh chóng xử lý và điều tra các thông báo bị cáo buộc vi phạm và sẽ thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Sau khi nhận được thông báo tuân thủ hoặc về cơ bản tuân thủ DMCA, KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG có thể hành động khẩn cấp để xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ tài liệu nào bị cho là vi phạm hoặc được cho là chủ thể của hoạt động vi phạm và có thể hành động khẩn cấp để xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ tham chiếu nào hoặc liên kết đến tài liệu hoặc hoạt động được cho là vi phạm. KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG sẽ chấm dứt quyền truy cập đối với những người đăng ký và chủ tài khoản tái vi phạm.

Thông báo cho Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng về Vi phạm Bản quyền:

Để cung cấp cho Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thông báo về vi phạm, bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản cho “Phòng thông báo vi phạm DMCA”, chú ý [email protected], đưa ra thông tin được chỉ định bởi DMCA. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể đăng thông báo của bạn, với thông tin nhận dạng cá nhân được biên tập lại, lên một cơ quan thanh toán bù trừ như www.lumendatabase.org. Cũng xin lưu ý rằng bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) nếu bạn xuyên tạc một cách nghiêm trọng rằng một hoạt động đang vi phạm bản quyền của bạn.

Cung cấp KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG với Thông báo Phản đối:

Nếu chúng tôi xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung theo thông báo vi phạm, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với chủ sở hữu hoặc quản trị viên của trang web hoặc nội dung bị ảnh hưởng. Nếu bạn cảm thấy rằng tài liệu của mình không cấu thành vi phạm, bạn có thể cung cấp cho KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG thông báo chống khiếu nại bằng văn bản liên lạc với sự chú ý của “Phòng thông báo phản đối DMCA” tại [email protected]Kiến thức đời sống.com đưa ra tất cả các thông tin cần thiết được yêu cầu bởi DMCA. Xin lưu ý rằng bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu bạn xuyên tạc một cách nghiêm trọng rằng một hoạt động không vi phạm bản quyền của người khác. Nếu bạn không chắc liệu một hoạt động có cấu thành vi phạm hay không, chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên của luật sư.

Sự riêng tư

KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG có thể thu thập thông tin cá nhân nhất định về bạn, có liên quan đến các mục đích của trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật của KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG giải thích cách KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG xử lý thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi và các dịch vụ liên quan. Thông qua việc bạn sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng (như được quy định trong chính sách bảo mật của KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG) thông tin cá nhân đó, bao gồm cả việc chuyển thông tin này đến Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác để lưu trữ, xử lý và sử dụng bởi KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG và các chi nhánh của nó.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách bảo mật của KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG, hãy truy cập trang bảo mật của chúng tôi.

Bản quyền & Quyền sở hữu

Trang web này chứa Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác của KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG hoặc các bên thứ ba. Nội dung do KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG cung cấp được đăng ký bản quyền như một tác phẩm tập thể theo luật bản quyền hiện hành. Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ thông báo, thông tin hoặc hạn chế bổ sung nào về bản quyền có trong bất kỳ Nội dung nào có sẵn trên hoặc được truy cập thông qua Trang web. Trừ khi được luật bản quyền và các Điều khoản Dịch vụ này cho phép rõ ràng, không được phép sao chép, lưu trữ, phân phối lại hoặc xuất bản bất kỳ Nội dung nào mà không có sự cho phép rõ ràng của KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG, hoặc chủ sở hữu của Nội dung đó hoặc người được ủy quyền của họ. Kiến thức đời sống có thể sử dụng biểu trưng và / hoặc các trang đích sau nhấp chuột của bạn trong tài liệu quảng cáo của chúng tôi.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, người kế thừa, người chuyển nhượng, chủ sở hữu, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí tòa án, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web, việc bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ, bạn vi phạm bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nào ở đây, hoặc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA TRANG WEB LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU VÀ NỘI DUNG TRONG TRANG WEB NÀY, BAO GỒM NHỮNG TÀI LIỆU VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC LIÊN KẾT CUNG CẤP CHO CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. NỘI DUNG ĐƯỢC XUẤT BẢN TRÊN TRANG WEB NÀY CÓ THỂ BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CHÍNH XÁC. KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG KHÔNG CÓ TUYÊN BỐ VÀ ĐẦY ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO KHÔNG XÂM PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC QUYỀN SỞ HỮU HỮU HẠN, LỢI ÍCH SỞ HỮU HỮU HẠN KHÁC QUAN TÂM SỰ PHÙ HỢP CỦA THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG. HƠN THẾ NỮA HƠN, KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG KHÔNG CÓ TUYÊN BỐ VÀ ĐỐI THỦ ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, TIN CẬY, HOÀN TOÀN HOẶC KỊP THỜI CỦA NỘI DUNG, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM, VĂN BẢN, ĐỒ HỌA, LIÊN KẾT HOẶC CÁC MỤC KHÁC CÓ TRONG TRANG WEB HOẶC KẾT QUẢ CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ / HOẶC NỘI DUNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÂY. KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA NÓ, BAO GỒM (CÁC) MÁY CHỦ LÀM CHO CHÚNG CÓ SN, KHÔNG CÓ VIRUSES, MALWARE HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. Những tuyên bố từ chối bảo đảm ngụ ý này không được phép ở một số khu vực pháp lý và do đó, những tuyên bố từ chối trách nhiệm nói trên có thể không áp dụng cho bạn trong những khu vực pháp lý đó. HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. Những tuyên bố từ chối bảo đảm ngụ ý này không được phép ở một số khu vực pháp lý và do đó, những tuyên bố từ chối trách nhiệm nói trên có thể không áp dụng cho bạn trong những khu vực pháp lý đó. HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. Những tuyên bố từ chối bảo đảm ngụ ý này không được phép ở một số khu vực pháp lý và do đó, những tuyên bố từ chối trách nhiệm nói trên có thể không áp dụng cho bạn trong những khu vực pháp lý đó.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

DƯỚI MỌI LƯU THÔNG NÀO, CÀI ĐẶT CHỖ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ẤN ĐỘ, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO (NGAY CẢ NẾU CÀI ĐẶT ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG GÂY RA CÁC THIỆT HẠI) TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB, TỪ VIỆC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, HOẶC VIỆC SỬ DỤNG, TẠM NGỪNG, SỬA ĐỔI, THAY THẾ HOẶC CHẤM DỨT TRANG WEB. GIỚI HẠN NÀY CŨNG SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH DO BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM NÀO NHẬN ĐƯỢC THÔNG QUA HOẶC QUẢNG CÁO KHI KẾT NỐI VỚI TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO TRÊN TRANG WEB, CŨNG ĐƯỢC QUẢNG CÁO BẰNG LÝ DO BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC QUẢNG CÁO NÀO NHẬN ĐƯỢC TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO TRÊN TRANG WEB. CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

Hóa đơn và Thanh toán

Tất cả người dùng được dùng thử miễn phí có giới hạn đối với gói Tòa nhà. Khi kết thúc thời gian dùng thử, bạn sẽ tự động được đăng ký gói Tòa nhà và bị tính phí theo các điều khoản của gói, trừ khi bạn chọn gói trả phí khác hoặc chọn hủy. Nếu bạn chọn một gói trước khi kết thúc thời gian dùng thử, bạn đã bỏ qua những ngày còn lại của thời gian dùng thử và đăng ký trả phí của bạn sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Dịch vụ bắt đầu ngay sau khi thanh toán của bạn được xử lý. Bạn sẽ phải trả toàn bộ tỷ giá đã nêu tại thời điểm mua hàng, cộng với các khoản thuế hiện hành. Đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn vào ngày gia hạn cho đến khi bạn yêu cầu chấm dứt.

Các khoản phí của chúng tôi cho các gói hàng tháng và hàng năm được đăng trên Trang web của chúng tôi và có thể được thay đổi theo thời gian. Nếu các thay đổi ảnh hưởng đến người dùng hiện tại, họ sẽ được thông báo trước khi thay đổi có hiệu lực. Các hóa đơn sẽ hiển thị trong Ứng dụng nếu chủ sở hữu tài khoản đăng nhập vào Tài khoản. Chủ tài khoản có thể nhận hóa đơn bằng phương tiện điện tử theo yêu cầu. Chuyển đổi tài khoản sẽ nhận được hóa đơn của họ qua e-mail theo yêu cầu.

Nếu bạn nâng cấp lên gói cấp cao hơn trong chu kỳ thanh toán, một khoản phí theo tỷ lệ giữa các mức phí được chỉ định trong gói đăng ký bạn đã chọn trước đó và các khoản phí được chỉ định trong gói đăng ký mà bạn đã nâng cấp lên sẽ được áp dụng. Phí theo tỷ lệ sẽ được tính vào ngày nâng cấp.

Nếu tài khoản của bạn vượt quá giới hạn sử dụng của gói hiện tại, Kiến thức đời sống có quyền tạm dừng, xóa hoặc giới hạn quyền truy cập tài khoản.

Miễn là bạn là Thành viên hoặc có số dư chưa thanh toán với chúng tôi, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng hợp lệ và cho phép chúng tôi khấu trừ các khoản phí hàng tháng hoặc hàng năm đối với thẻ tín dụng đó. Bạn sẽ thay thế thông tin cho bất kỳ thẻ tín dụng nào hết hạn bằng thông tin cho một thẻ hợp lệ. Bất kỳ ai sử dụng thẻ tín dụng đều tuyên bố và đảm bảo rằng họ được phép sử dụng thẻ tín dụng đó và bất kỳ và tất cả các khoản phí có thể được lập hóa đơn cho thẻ tín dụng đó và sẽ không bị từ chối. Nếu chúng tôi không thể xử lý đơn đặt hàng thẻ tín dụng của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn qua email và tạm ngưng tài khoản của bạn cho đến khi thanh toán của bạn có thể được xử lý.

Chấm dứt hợp đồng

Việc chấm dứt hợp đồng có thể được thực hiện trực tiếp từ trang đăng ký của bạn hoặc có thể được yêu cầu bất kỳ lúc nào [email protected]ến thức đời sống.com chỉ từ địa chỉ email được liên kết với tài khoản. Nếu điều này không thể thực hiện được, chúng tôi có quyền yêu cầu cung cấp thêm thông tin để chứng minh quyền sở hữu, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở bốn chữ số cuối cùng của thẻ tín dụng. Các thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày và thời gian yêu cầu. Các tài khoản không hoạt động sẽ không được coi là chấm dứt, trừ khi một yêu cầu cụ thể được gửi đi.

Nếu bạn chấm dứt trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng, bạn sẽ đủ điều kiện để được hoàn lại tiền. Nếu hơn 24 giờ trôi qua, khoản thanh toán của bạn sẽ không được hoàn lại và dịch vụ của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc thời hạn đăng ký.

Khách hàng từ bỏ vĩnh viễn và không thể hủy ngang bất kỳ và tất cả các quyền thực hiện ‘khoản bồi hoàn’ (nghĩa là khoản phí bị tranh chấp, đảo ngược hoặc tranh chấp với ngân hàng hiện hành, thẻ tín dụng hoặc thẻ tính phí) đối với các khoản thanh toán được thực hiện trong thời gian của hợp đồng và được ghi ngày trước ngày yêu cầu chấm dứt, vì bất kỳ lý do gì. Bất kỳ khoản bồi hoàn nào được xử lý đối với các khoản phí cho KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG sẽ dẫn đến việc chấm dứt toàn bộ và hoàn toàn tất cả các giấy phép và tài khoản KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG do các chi phí đáng kể liên quan đến việc quản lý quản lý khoản bồi hoàn.

KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG không có nghĩa vụ phải lưu trữ Nội dung của bạn và có thể xóa Tài khoản và Nội dung của bạn ngay sau khi chấm dứt hoặc có thể giữ Tài khoản và Nội dung của bạn trong tối đa 60 ngày sau ngày cuối cùng của tháng chấm dứt. Nếu tài khoản được kích hoạt lại, theo yêu cầu từ bạn, chúng tôi sẽ cung cấp bất kỳ và tất cả Nội dung của bạn để truy cập, nếu có thể.