Bạn có biết nồng độ phần trăm (c%) và nồng độ mol (cm) của dung dịch không? Công thức tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch Công thức là gì? Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu khái niệm và công thức của các nồng độ này nhé!

Công thức phần trăm (c%) và nồng độ mol (cm) của dung dịch

Phần trăm và nồng độ mol là gì?

Xem thêm: Cm trong hóa học là gì

Tôi. Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch (c%)

1. Khái niệm nồng độ phần trăm

Nồng độ phần trăm (c%) của dung dịch là đại lượng cho ta biết trong 100 gam dung dịch đó có bao nhiêu gam chất tan.

2. Công thức tính nồng độ phần trăm

c% = mct/mdd x 100%

Ở đâu:

 • mct: khối lượng chất tan (gam)
 • mdd: khối lượng dung dịch (gam)
 • msolution = msolvent + msolute
 • 3. Ví dụ cách tính nồng độ phần trăm (c%) của dung dịch

  Ví dụ 1: Hòa tan 30 gam muối ăn nacl và 90 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch trên.

  ⇒ Khối lượng dung dịch nacl:

  mdd = 30 + 90 = 120 (gam)

  ⇒ Nồng độ phần trăm của dung dịch nacl:

  c% = (30/120) x 100% = 25%.

  Ví dụ 2: Cho dung dịch h2so4 28%. Tính khối lượng axit sunfuric có trong 300g dung dịch.

  ⇒ Khối lượng axit sunfuric trong 300 gam dung dịch:

  Mét = (28 x 300) / 100 = 84 (gam)

  Công thức phần trăm và công thức nồng độ mol

  Hai. Công thức tính nồng độ mol dung dịch (cm)

  1. Khái niệm nồng độ mol

  Nồng độ mol (cm) của dung dịch là đại lượng cho ta biết trong 1 lít dung dịch đó có bao nhiêu mol chất tan.

  2. Công thức tính nồng độ mol

  cm = n/v (đơn vị: mol/l)

  Ở đâu:

  • n: số mol chất tan
  • v: Thể tích dung dịch (lít)
  • Đơn vị của mol/l cũng được viết là m.
  • 3. Ví dụ: cách tính nồng độ mol (cm) của dung dịch

   Ví dụ 1: Hòa tan 16 g cuso4 trong 250 ml dd. Tính nồng độ mol của dung dịch trên.

   ⇒ Số mol cuso4 có trong dung dịch là:

   ncuso4 = 16/160 = 0,1 (mol)

   ⇒Nồng độ mol của dung dịch cuso4 là:

   Tham khảo: GiaHangHoa.org

   cm = 0,1/0,25 = 0,4 (mol/l)

   Ví dụ 2: Pha 1 lít đường 2m với 3 lít dung dịch đường 0,5m. Tính nồng độ mol của dd đường sau khi trộn.

   Ta có:

   • Số mol đường trong dd 1: n1 = 2 x 1 = 2 (mol)
   • Số mol đường trong dd 2: n2 = 0,5 x 3 = 1,5 (mol)
   • Thể tích dd sau khi pha: vdd = 1 + 3 = 4 (lít)
   • ⇒ Nồng độ mol của dung dịch đường sau khi trộn:

    Xentimét = (2 + 1,5) / 4 = 0,875 (mét)

    Thực hành tính nồng độ phần trăm (c%) và nồng độ mol (cm) của dung dịch

    Câu 1.Chọn câu trả lời đúng: Làm thế nào để thu được 200 g dung dịch bacl2 5%?

    1. Hòa tan 190g bacl2 trong 10g nước.
    2. Hòa tan 10 gam bacl2 trong 190 gam nước.
    3. Hòa tan 100g bacl2 trong 100g nước.
    4. Hòa tan 200g bacl2 trong 10g nước.
    5. Hòa tan 10 gam bacl2 trong 200 gam nước.
    6. Đáp án: b

     Câu 2. Tính nồng độ mol (cm) của 850 ml dd có hòa tan 20 g kno3. Chọn câu trả lời đúng:

     1. 0,233 mét
     2. 23,3 mét
     3. 2,33 mét
     4. 233 mét
     5. Đáp án: Một

      – Hướng dẫn giải pháp:

      Ta có:

      • Nồng độ mol của kno3 là: nkno3 = 20/101 = 0,198 (mol)
      • Nồng độ mol của dung dịch là: cm = 0,198/0,85 = 0,233 m.
      • Câu 3. Tính nồng độ mol (cm) của dung dịch sau:

       a) 1 mol kali clorua được hòa tan trong 750 ml dung dịch.

       ⇒ cm = 1/0,75 = 1,33 (m)

       b) 0,5 mol mgcl2 trong 1,5 lít dung dịch

       ⇒ cm = 0,5/1,5 = 0,333 (m)

       c) 400 gam cuso4 trong 4 lọ dung dịch

       – Ta có, số mol cuso4 là: ncuso4 = 400/160 = 2,5 (mol)

       ⇒ cm = 2,5/4 = 0,625 (m)

       d) 0,06 mol na2co3 trong 1500 ml dung dịch

       ⇒ cm = 0,06/1,5 = 0,04 (m)

       Đang xem: 100 Best Lunar New Year Greetings and Wishes for Luck and Prosperity

       Câu 4. Tính số mol và gam chất tan trong các dung dịch sau:

       a) 1 lít dd nacl 0,5 m

       • Số mol nacl: nnacl = 0,5 x 1 = 0,5 (mol)
       • Khối lượng Nacl: mnacl = 0,5 x 58,5 = 29,25 (g)
       • b) 500 ml dd kno3 2 m

        • Số mol kno3: nkno3 = 2 x 0,5 = 1 (mol)
        • khối lượng kno3: mkno3 = 1 x 101 = 101 (g)
        • c) 250 ml dd cacl2 0,1m

         • Số mol cacl2: ncacl2 = 0,1 x 0,25 = 0,025 (mol)
         • Khối lượng cacl2: mcacl2 = 0,025 x 111 = 2,775 (g)
         • d) 2 lít dd na2so4 0,3m

          • Số mol na2so4: nna2so4 = 0,3 x 2 = 0,6 (mol)
          • Khối lượng na2so4: mna2so4 = 0,6 x 142 = 85,2 (g)
          • Câu 5. Tính nồng độ phần trăm (c%) của dung dịch sau:

           a) 20 g kcl trong 600 g dung dịch

           ⇒ c% = (20/600) x 100% = 3,33%

           b) 32 g nano3 trong 2 kg dung dịch

           ⇒ c% = (32/2000) x 100% = 1,6%

           c) 75 g k2so4 trong 1500 g dung dịch

           ⇒ c% = (75/1500) x 100% = 5%

           Câu 6. Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế các dung dịch sau:

           a) 2,5 L dung dịch nacl 0,9 M

           • Số mol nacl: nacl = 0,9 x 2,5 = 2,25 (mol)
           • Lượng nacl cần dùng là: mnacl = 2,25 x 58,5 = 131.625 (g)
           • b) 50 g dd mgcl2 4%

            • Khối lượng mgcl2 chất tan cần dùng là: mmgcl2 = (4 x 50)/100 = 2 (g)
            • c) 250 ml dung dịch mgso4 0,1m

             • Số mol mgso4: nmgso4 = 0,1 x 0,25 = 0,025 (mol)
             • Khối lượng mgso4 cần dùng là: mmgso4 = 0,025 x 120 = 3 (g)
             • Câu 7. Ở 25°c, độ tan của nacl là 36 g và đường là 204 g. Tính nồng độ phần trăm (c%) của dd bão hòa của nacl và đường trong dung dịch trên.

              Người chiến thắng:

              Ta có, độ tan của một chất trong nước là số gam chất đó tan trong 100 gam nước ở nhiệt độ xác định để tạo thành dung dịch bão hòa.

              Nồng độ phần trăm của dd bão hòa nacl và đường là:

              c% nacl = [36/(36+100)] x 100% = 26,47%

              c% đường = [204/(204+100)] x 100% = 67,11%

              Tham khảo: Cấu Trúc và Cách Dùng từ Pull trong câu Tiếng Anh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top