chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 06 Năm 2018

Quyết định và danh sách biên chế các lớp năm thứ I năm học 2017 – 2018

1. Quyết định về việc biên chế sinh viên các lớp Cao đẳng Dược 3ABCDEF: Xem file đính kèm

2. Quyết định về việc biên chế sinh viên các lớp Cao đẳng Điều dưỡng 2A1,2,3: Xem file đính kèm

3. Quyết định về việc biên chế sinh viên các lớp Cao đẳng Điều dưỡng 7ABC: Xem file đính kèm

4.  Quyết định về việc biên chế sinh viên lớp Y sĩ đa khoa 19A: Xem file đính kèm

5. Quyết định về việc biên chế sinh viên lớp Y sĩ đa khoa 19B: Xem file đính kèm