chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 06 Năm 2018

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LỚP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 2017

KẾ HOẠCH GIẢNG GIẠY:
STT TÊN BÀI Số tiết LT Số tiết TH
1 Ôn luyện câu hỏi trắc nghiệm    8
2 Windows    4
3 Microsolf Office Word       4    8
4 Microsolf Office Excel       4    8
5 Microsolf Office Powerpoint       2    6
6 Ôn tập tổng quát    6
                                                             TỔNG CỘNG       10     40    
 

1.      Học phí 700.000 đ (Ôn 500.000đ + lệ phí thi 200.000đ)

2.      Thời gian đăng ký từ ngày 27/11/2017   đến ngày 03/12/2017
3.      Thời gian học từ  04/12/2017 đến ngày  20/12/2017
4.      Giáo viên phụ trách : Cô Thảo, Thầy Thế, Cô Hằng, Cô Hà.