chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018

Kế Hoạch Thi Tốt Nghiệp Năm Học 2014-2015

 

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2014-2015

 

STT

THỜI GIAN

THÀNH PHẦN

NỘI DUNG

 1 14h00 ngày 08/7/2015

Thành viên hội đồng thi tốt nghiệp

Họp Hội đồng lần I

2 8h00 ngày 13/7/2015

Cao đẳng điều dưỡng 2ABC

Sinh viên ra mắt hội đồng thi tốt nghiệp

3 9h30 ngày 13/7/2015

Y sỹ đa khoa 15ABCDE

4 14h00 ngày13/7/2015

-Điều dưỡng trung học 20AB

5 15h30 ngày 13/7/2015

-Dược sĩ trung học chính quy 6ABC

-Dược sĩ trung học hệ VLVH 6

6 7h30 ngày 14/7/2015

– Cao đẳng điều dưỡng 2AB

-Y sỹ đa khoa 15ABC

-Điều dưỡng trung học 20AB

-Dược sĩ trung học chính quy 6ABC

 -Dược sĩ trung học vừa làm vừa học 6

Thi lý thuyết tổng hợp

7 Từ 7h30 ngày 15/7/2015 đến hết ngày 18/7/2015

– Cao đẳng điều dưỡng 2AB

-Y sỹ đa khoa 15ABC

– Điều dưỡng trung học 20AB

– Dược sĩ trung học chính quy 6ABC

 -Dược sĩ trung học vừa làm vừa học 6

Thi thực hành nghề nghiệp

 8 7h30 ngày 21/7/2015

– Cao đẳng điều dưỡng 2AB

-Y sỹ đa khoa 15ABC

– Điều dưỡng trung học 20AB

– Dược sĩ trung học chính quy 6ABC

 -Dược sĩ trung học vừa làm vừa học 6

Thi Chính trị

 9 14h00 ngày 28/8/2015

Thành viên hội đồng thi tốt nghiệp

Họp Hội đồng lần II

 10 Dự kiến cuối tháng 9/2015

– Cao đẳng điều dưỡng 2AB

-Y sỹ đa khoa 15ABC

– Điều dưỡng trung học 20AB

– Dược sĩ trung học chính quy 6ABC

 -Dược sĩ trung học vừa làm vừa học 6

Lễ tốt nghiệp

       Tải về