chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 06 Năm 2018

Chuẩn đầu ra

1. Chuẩn đầu ra của ngành Cao đẳng Điều dưỡng: Xem chi tiết tại đây 

2. Chuẩn đầu ra của ngành Điều dưỡng trung học: Xem chi tiết tại đây

3. Chuẩn đầu ra của ngành Dược sĩ Trung học : Xem chi tiết tại đây

4. Chuẩn đầu ra của ngành Hộ sinh: Xem chi tiết tại đây

5. Chuẩn đầu ra của ngành Y Sĩ : Xem chi tiết tại đây