chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 05 Năm 2018

1. Phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkmUGoIOcO5gZOtKX4Fd9Pvsi19RPHWPKxYcdrE1OfGihjmw/formResponse

2. Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên thi trên máy:

https://docs.google.com/forms/d/1DwS6Ko3Vrr4KbsAtDryK42Le5nlYT-uDDn8uQPiPFIQ/viewform?edit_requested=true

3. PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY THỰC HÀNH CỦA GIẢNG VIÊN
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfnWo0B-qejDskM9u…/viewform.

4.  PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT CỦA GIẢNG VIÊN
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSekDG_29nUl9697Aa…/

(more…)