chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 15 Tháng 12 Năm 2017
  • Giới thiệu
  • Chức năng - Nhiệm vụ
  • Thông báo
  • Văn bản biểu mẫu

Phòng Tài chính – Kế toán được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ – CĐYT ngày 24 tháng 1 năm 2014 về việc kiện toàn bộ máy tổ chức Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Phòng Tài chính – Kế toán là một trong năm phòng chức năng của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng, là đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Ban giám hiệu, chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu. Phòng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý về công tác kế hoạch – tài chính của trường, phòng làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác ngân sách tài chính, kế toán bao gồm: quản lý và phân phối tài chính, giám sát việc sử dụng tài chính, vật tư trang thiết bị, thanh quyết toán đúng chế độ, thể lệ quản lý tài chính của Nhà nước sao cho có hiệu quả nhất.

 Nhân sự của Phòng cụ thể như sau:

page0001

Các Quyết định của Phòng Tài Chính – Kế Toán:

ImageImageImage