chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 15 Tháng 12 Năm 2017
  • Giới thiệu
  • Chức năng - Nhiệm vụ
  • Tài liệu chuyên môn
  • Văn bản biểu mẫu

  Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ –CĐYT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

Chức năng của Khoa Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng có chức năng giảng dạy các môn khoa học cơ bản theo khung chương trình đào tạo của Bộ giáo dục và đào tạo quy định cụ thể các môn học cơ bản tại các trường Cao đẳng Y tế như: Toán thống kê, Hóa học, Vật lý – lý sinh, Tin học, Ngoại ngữ, Sinh học và di truyền, Pháp luật, Giáo dục chính trị, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục thể chất và Quốc phòng.

Nhiệm vụ của Khoa:

1. Quản lý giảng viên, cán bộ khoa, sinh viên thuộc khoa;

2. Tổ chức và quản lý hoạt động giảng dạy;

3. Tổ chức và quản lý chất lượng đào tạo (chất lượng giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên);

4. Tổ chức và quản lý hoạt động NCKH;

5. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, TTB, tài sản thuộc khoa;

6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

Nhân sự của Khoa cụ thể như sau: Untitled1Untitled2Untitled3Untitled4

Quyết định Chức năng – Nhiệm vụ của Khoa Khoa học cơ bản:

ImageImageImage