chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018
  • Giới thiệu
  • Chức năng - Nhiệm vụ
  • Tài liệu chuyên môn
  • Văn bản biểu mẫu

Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ – CĐYT ngày 24 tháng 01 năm  2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

Chức năng của Khoa

Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng có chức năng đào tạo sinh viên các ngành Điều Dưỡng, Nữ Hộ Sinh, Kỹ Thuật Viên có trình độ từ Cao đẳng trở xuống.

Nhiệm vụ của Khoa:

1. Quản lý giảng viên, cán bộ khoa, sinh viên thuộc khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học.

2. Tổ chức và quản lý hoạt động giảng dạy

3. Tổ chức và quản lý chất lượng đào tạo (chất lượng giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên)

4. Tổ chức và quản lý hoạt động NCKH

5. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, TTB, tài sản thuộc khoa

6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công

  Nhân sự của Khoa cụ thể như sau:

1aUntitled24Untitled2412312343

 

 

ImageImageImage