chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018

Điều dưỡng trung học

Chương trình đào tạo Ngành Điều Dưỡng Trung Học

Chương trình đào tạo Ngành Điều Dưỡng TH 1.   Thời gian đào tạo:  2 năm 2.   Khối lượng kiến thức:  110 đơn vị học trình…

20/07/2018