chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 06 Năm 2018

Nghiên cứu mối tương quan giữa oxit nitric trong hơi thở ra với cơ địa dị ứng, bạch cầu ái toan máu, đột biến gen FCER2 và mức độ kiểm soát hen ở trẻ em Việt Nam

Study of the correlations between fractional exhaled nitric oxide in exhaled breath and atopic status, blood eosinophils, FCER2 mutation, and asthma control in Vietnamese children…

24/06/2018

Báo cáo tại Hội nghị Hô hấp Châu Âu lần thứ 25

Báo cáo Nghiên cứu Khoa học tại Hội nghị Hô hấp Châu Âu: A study of exhaled NO (FENO) measurement used to determine asthma control,…

24/06/2018

Báo Cáo đề tài nghiên Khoa Học

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2014 – 2015 Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã tổ chức nghiệm thu các…

24/06/2018