chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018
  • Công khai thông tư 09
  • Minh chứng KĐCL
  • Văn bản - Pháp quy
  • Quy trình - Biểu mẫu

Nội dung Thông tư 09: Xem chi tiết tại đây

Biểu mẫu theo thông tư 09: Xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng: Xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN: Xem chi tiết tại đây

Danh mục các văn bản Quy phạm pháp luật Modun B:  Tải tại đây

1) Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: Chi tiết

2) Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD:  Chi tiết

3) Quy định về Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục: Chi tiết

4) Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học:  Chi tiết

5) Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp:  Chi tiết

6) Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng: Chi tiết

7) Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học: Chi tiết

8) Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng: Chi tiết

9) Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN: Chi tiết

10) Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: Chi tiết

11) Hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH, CĐ và TCCN: Chi tiết

12) Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH – CĐ: Chi tiết

13) Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN: Chi tiết

Nội dung đang được cập nhật…